Научные статьи и тезисы к конференциям

1. DONŢU, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V.M. Taxonomic structure of the river Bâc algae flora within the segment of the biological treatment station from the mun. Chişinău. In: Journal of plant development. Editura: UAIC Iaşi ( în ediţie)

2. BACALOV, I.; DOBROJAN, S. Manifestările clinice ale diabetului experimental la şobolanii albii de laborator pe fondul administrării spirulinei crescute pe ape reziduale. În: Buletinul AŞM. 2010, ISSN 1857-064X. în ediţie.

3. ŞALARU, V.; ŞALARU, V.M.; MELNIC, V. Fenomenul înfloririi apei: aspecte ecologice şi economice. În: Revista Botanica. Ch: Tipografia „Ştiinţa”, 2010, ISSN 1857-095X. în ediţie.

4. DONŢU, N.; ŞALARU, V. Structura algoflorei bazinelor biologice ale staţiei de epurare a municipiului Chişinău în perioada lunilor februarie-aprilie 2009. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.57-61. ISSN 1857-1735.

5. ŞALARU, V.V.; ŞALARU, V.M. Rolul algelor în ecosistemele naturale şi în viaţa omului. În: Revista Botanica. Ch: Tipografia „Ştiinţa”, 2010, ISSN 1857-095X. în ediţie

6. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V. V.; ŞALARU, V. M.; NEGARA, C.; DOBROJAN, G.; TROFIM, A. Alga cianofită Anabaenopsis sp. – sursă de înbogăţire a solului în azot. În: Materialele simpozionul ştiinţific internaţional Conservarea diversităţii plantelor consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM. Ch.:”Tipografia Reclama” SA, 2010,. p.179 – 183. ISBN 978-9975-105-42-2.

7. ŞALARU, V.M.; TROFIM, A.; ŞALARU, V.V.; GRABCO, N.Date preliminare despre algoflora râului Cogâlnic. În: Culegerea de articole ştiinţifice: Academicianul P. M. Jucovschii - 120 ani. Ch.: Editura Eco-TIRAS, 2010, p.126-128. ISBN 978-9975-66-063-1

8. ŞALARU, V.; DONŢU N.;, ŞALARU, V.M.Diversitatea algelor cianofite şi clorofite în apele bazinelor staţiei de epurare a apelor reziduale a mun.Chişinău. În: Materialele simpozionului ştiinţific internaţional „Conservarea diversităţii plantelor” 7-9 octombrie. Ch.:”Tipografia Reclama” SA, 2010, p.234-238. ISBN 978-9975-105-42-2.

9. DOBROJAN, S. Obţinerea substanţelor biologic active din biomasa microalgei Spirulina platensis (NORDST.) GEITL crescută pe ape reziduale. În: Mediul ambiant. 2010, nr. 2 (50), p. 24 – 28. ISSN 1810-9551.

10. DOBROJAN, S; BACALOV, I. Influenţa Spirulinei platensis crescută pe ape reziduale asupra indicilor hematologici în diabetul experimental. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (30), p. 142 - 145. ISSN 1857-1735

11. DOBROJAN S. Utilizarea biomasei de Spirulina platensis (NORDST.) GEITL crescută pe apele reziduale de la complexele avicole în calitate de supliment nutritiv la puii broiler. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale Naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.57-61. ISSN 1857-1735.

12. MELNICIUC, C.; ŞALARU, V. Unele cercetări referitor la specia Anabaena propinqua Schell et Gardn. În: Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe ale naturii”. Ch.:CEP USM, 2010, nr. 1 (31), p.62-65. ISSN 1857-1735.

13. DOBROJAN, S.; DOBROJAN, G.; ŞALARU, V.V.; ŞALARU, V.M.; NEGARA, C.; TROFIM, A. Fixarea biologică a azotului în nisip la administrarea algelor Anabaenopsis sp. şi Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz f. alatosporum Kondrat. în diferite doze. In: Buletinul Ştiinţific, Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, 2011, p. 111-116 ISSN 1857-0054DONŢU, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V. Diversitatea taxonomică a algoflorei bazinului de deznisipare de la staţia de epurare biologică a municipiului Chişinău. In: Materialele conf. şt. int. ”Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”- 65 ani USM., Ch: CEP USM,. 2011, p.349. ISBN 978-9975-71-138-8

DONŢU, N.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V.M. Studiul taxonomic al algoflorei râului Bâc în punctul de revărsare a apelor de la staţia de epurare biologică a mun. Chişinău. Simpozionul ştiinţific Conservarea biodiversităţii plantelor în situ şi ex situ 27-29 octombrie 2011, Iaşi, p. 73 – 74.

DONŢU, N.; ŞALARU, V. Diversitatea algelor euglenofite în apele bazinelor staţiei de epurare biologică a apelor reziduale din mun. Chişinău. În: Materialele conferinţei internaţionale a tinerilor cercetători, Chişinău, 11 noiembrie 2011, în ediţie

ТРОФИМ, А.; ШАЛАРУ, В. Aльгофлора реки Когылник (Республики Молдова) и её модификации в условиях антропогенного воздействия. Международной научно-практической конференции Pontus Euxinus по проблемам водных экосистем, посвящѐнной 140-летию Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины Севастополь 2011.

USTUROI, R.; ŞALARU, V.; ŞALARU, V.M. Particularităţile morfologice ale tulpinii Nostoc flagelliforme (Berk et. Curt) Elenk. In: Materialele conf. şt. int. ”Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”- 65 ani USM., Ch: CEP USM,. 2011, p.351. ISBN 978-9975-71-138-8

DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, G. Monitoringul inspectării ecologice a resurselor acvatice ale Republicii Moldova. In: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, 2011, p. 380 – 383. ISBN 978-9975-71-138-8

DOBROJAN, G.; ŞALARU, V.V.; ŞALARU, V.M.; DOBROJAN, S. Posibilitatea utilizării unor alge cianofite în calitate de fixatorii biologici ai azotului în sol. In: Conferinţa ştiinţifico - practică „Conservarea şi protejarea solurilor” (în curs de publicarea).Доброжан С.Н., Семенюк Е.Н. Использование водоросли spirulina platensis выращенной на сточных водах в качестве растительного биостимулятора. В: IV Международной конференции «Актуальные проблемы современной альгологии» , Киев, 23 – 25 май 2012

Донцу Н. Р., Шалару В.В. Альгофлора бассейнов очистных сооружений г. Кишинева

Навротеску М., Шаларь В. Альгофлора р. Прут и её изменения под влиянием антропогенного пресса. В: IV Международной конференции «Актуальные проблемы современной альгологии» , Киев, 23 – 25 май 2012

Шалару В.М. Таксономическая структура альгофлоры водоёмов Р. Молдова и её изменение за последние 50 лет. В: IV Международной конференции «Актуальные проблемы современной альгологии» , Киев, 23 – 25 май 2012;

Трофим А.А., Шалару В.М. Сапробиологическая характеристика альгофлоры реки Когыльник (Республика Молдова). В: IV Международной конференции «Актуальные проблемы современной альгологии» , Киев, 23 – 25 май 2012;

Устурой Р. И., Шалару В. В. Особенности культивирования Nostoc flagelliforme (Berk. et Curt.) CNMN-CB-08 Elenk в лабораторных условиях. В: IV Международной конференции «Актуальные проблемы современной альгологии», Киев, 23 – 25 май 2012;Şalaru V.M. Structura taxonomică şi distribuţia algoflorei în bazinele acvatice din Moldova. În: Materialele Simpozionul internaţional “Conservarea diversităţii plantelor ” ediţia a a II –a, 16 – 19 mai 2012;

Trofim A. Dinamica sezonieră a diversităţii algoflorei r.Cogâlnic. În: Materialele Simpozionul internaţional “Conservarea diversităţii plantelor ” ediţia a II –a, 16 – 19 mai 2012;

Donţu N. Caracteristica taxonomică şi saprobiologică algoflorei bazinelor staţiei de epurare biologică (SEB) a mun. Chişinău. În: Materialele Simpozionul internaţional “Conservarea diversităţii plantelor ” ediţia a a II –a, 16 – 19 mai 2012;